Kinderdagverblijf Tante Pollewop

Kwaliteit

Speels, eigen & ontwikkelingsgericht!

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Een voorschool is een peuterprogramma op een kinderdagverblijf met VVE.
Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier een taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Op het consultatiebureau wordt tijdens het 18 maanden consult bepaald of een kind in aanmerking komt voor een VVE plaats. Alléén indien het consultatiebureau een VVE-verklaring afgeeft, kunt u uw kind inschrijven voor een VVE-plaats.

Peuters met een VVE-inducatie komen vanaf 2 jarige leeftijd 3 dagdelen naar het peuterprogramma.

VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden:

  • Beginnende rekenvaardigheid
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Deze ontwikkelingen registreren wij nauwkeurig volgens het observatiesysteem KIJK!.

Ouderbetrokkenheid hierin vinden wij ontzettend belangrijk. Samen met u willen wij maximale kansen voor uw kind. Het VVE-programma bestaat uit een aantal thema’s die tussentijds met u besproken en geevalueerd worden. Ook thuis kunt u deze thema’s toepassen. SAMEN ZIJN WE STERK!

De werkwijze en afspraken zijn op te vragen via het contactformulier.